Algemene voorwaarden & privacybeleid

Algemene voorwaarden & privacybeleid

Gelieve deze algemene voorwaarden niet over te nemen.

English

Definities

Opdrachtgever:

  1. De natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met de opdrachtnemer heeft gesloten;
  2. De natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met de opdrachtnemer te sluiten.

Overeenkomst (van opdracht):

  • De door opdrachtnemer en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaal- en/of correctie- en/of andere taalgerelateerde werkzaamheden.

Opdrachtnemer:

  • De natuurlijke dan wel rechtspersoon die de vertaling dan wel tekstcorrectie dan wel andere taalgerelateerde werkzaamheden voor de opdrachtgever uitvoert.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1       Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en/of overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever.

1.2       De opdrachtnemer zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of overeenkomst die zij met een opdrachtgever sluit.

1.3       De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen, waarbij de opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.

1.4       Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.5       Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen.

1.6       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

1.7       Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtnemer op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1       Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2       De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door opdrachtgever aan te leveren materiaal in het bezit van opdrachtnemer dient te zijn.

2.3       Indien de opdrachtnemer in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen drie werkdagen na offertedatum heeft kunnen inzien, kan de opdrachtnemer na de aanvaarding van de opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven streeftermijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde is ook van toepassing indien de door opdrachtgever aangeleverde bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 2.1 genoemde aanleverspecificaties.

2.4       Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5       De opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1       Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd de streeftermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2       Indien een opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden voor het overige gedeelte.

3.3       Indien de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1       De opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2       De opdrachtnemer zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De opdrachtnemer zal haar medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten.

4.3       Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de opdrachtnemer het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

4.4       De opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.

4.5       Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6       De opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.

4.7       Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens de opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van de opdrachtnemer is ontstaan.

4.8       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dat consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtnemer zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom en naamsvermelding

5.1       Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op door de opdrachtnemer vervaardigde vertalingen en/of andere teksten.

5.2       Indien de opdrachtnemer ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent gebruik of vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het haar toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken, voor zover de opdrachtnemer daarmee niet zijn geheimhoudingsplicht en opzichte van de opdrachtgever schaadt.

5.3       De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

5.4       Indien de opdrachtgever een tekst zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken nadat deze door de opdrachtnemer is vervaardigd en/of behandeld, mag de opdrachtnemer alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming worden vermeld bij de tekst wanneer deze door de opdrachtgever wordt gedrukt dan wel (online) gepubliceerd. Inhoudelijke uitspraken die de opdrachtnemer doet over door de opdrachtnemer vervaardigde vertalingen, gecorrigeerde teksten en/of andere teksten zijn vertrouwelijk en mogen alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming met naamsvermelding worden gedrukt dan wel (online) gepubliceerd.

Artikel 6 – Ontbinding

6.1       De opdrachtnemer kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

6.2       Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.

6.3       De opdrachtnemer behoudt ten aller tijde het recht om een opdracht ook na totstandkoming van de overeenkomst alsnog te weigeren op basis van bijvoorbeeld tekstinhoud, waarbij de overeenkomst kosteloos ontbonden wordt.

6.4       Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door opdrachtnemer reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1       De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en uiterlijk tien werkdagen na levering aan de opdrachtnemer te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.

7.2       Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de opdrachtnemer hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3       Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft gedrukt of laten drukken.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1       De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is gehouden om, indien duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2       Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

8.3       De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, koerier of elektronische post.

8.4       Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1       Het honorarium voor tekstcorrecties en andere taalgerelateerde werkzaamheden is in beginsel gebaseerd op een dagdeeltarief. Het honorarium voor vertalingen is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. De opdrachtnemer kan naast haar honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2       Het bedongen honorarium is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3       Indien de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen.

9.4       Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van een termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

9.5       Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.

9.6       De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan de opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1     De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de btw van de desbetreffende opdracht.

10.2     Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de btw van de desbetreffende opdracht.

10.3     De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

10.4     De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Voorts vrijwaart opdrachtgever de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de opdrachtnemer bestaat.

Artikel 11 – Overmacht

11.1     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

11.2     Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

11.3     Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

12.1     Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

12.2     Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

12.3     Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13 – Privacybeleid

13.1     Opdrachtnemer verzamelt, verwerkt en bewaart uitsluitend de gegevens van opdrachtgever die nodig zijn voor de totstandkoming en uitvoer van de opdracht en het opstellen van de factuur, zoals (bedrijfs)naam, (bedrijfs)adresgegevens en (zakelijk) e-mailadres. Deze worden niet automatisch verzameld en worden volgens de wettelijke bewaartermijnen bewaard.

Artikel 14 – Depositie en inschrijving

14.1     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien een opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan de overeenkomst worden beëindigd tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden. De geldende versie is immer te vinden op https://www.emdash.nl.

14.2     De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

14.3     Opdrachtnemer is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 62698613.